ട്രാൻസ്‌പോർട് സംവിധാനം:തമിഴ്നാട് RTC യെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ KSRTC !!!

0
25
ട്രാൻസ്‌പോർട് സംവിധാനം:തമിഴ്നാട് RTC യെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ KSRTC !!!
ട്രാൻസ്‌പോർട് സംവിധാനം:തമിഴ്നാട് RTC യെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ KSRTC !!!

ട്രാൻസ്പോർട് സംവിധാനം:തമിഴ്നാട് RTC യെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ KSRTC !!!

തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ഗതാഗത സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം നടത്തുന്നതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ (KSRTC) 40 അംഗ പ്രതിനിധി സംഘം ചെന്നൈയിലെത്തി. ഈ ടീമിൽ അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (TNSTC) വളരെ കാര്യക്ഷമമായ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും വിപുലമായ വർക്ക്ഷോപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ടിഎൻഎസ്‌ടിസിയുടെ ബസ് മെയിന്റനൻസ് നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, കെഎസ്‌ആർടിസി വർക്‌സ് മാനേജരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സംഘം ചെന്നൈയിലെ തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here