ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ അറിയുക വാട്‌സ്ആപ്പിൽ – UGC ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്!!

0
20
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ അറിയുക വാട്‌സ്ആപ്പിൽ - UGC ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്!!
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ അറിയുക വാട്‌സ്ആപ്പിൽ - UGC ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്!!

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ അറിയുക വാട്‌സ്ആപ്പിൽ – UGC ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ്!!

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ (യുജിസി) ആശയവിനിമയ രീതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനുമായി ഒരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാനൽ അവതരിപ്പിച്ചു. യുജിസി ചെയർമാൻ പ്രൊഫ എം ജഗദേഷ് കുമാർ ഈ നടപടിയുടെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു.സാങ്കേതികവിദ്യ സമന്വയിപ്പിച്ച്, വ്യാപകമായി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, UGC അതിന്റെ ആശയവിനിമയ തന്ത്രം നവീകരിക്കുകയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പങ്കാളികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണത്തിൽ പ്രവേശനക്ഷമത, സുതാര്യത, കാര്യക്ഷമത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് ഈ സംരംഭം.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here