കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പരീക്ഷ ഇല്ല/ അഭിമുഖം മാത്രം || ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക!!!

0
36
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - പരീക്ഷ ഇല്ല/ അഭിമുഖം മാത്രം || ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക!!!
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - പരീക്ഷ ഇല്ല/ അഭിമുഖം മാത്രം || ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക!!!

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പരീക്ഷ ഇല്ല/ അഭിമുഖം മാത്രം || ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക!!! കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ “ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ് ഫോർ ദി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഓഫ് കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ” ഇന്റേണിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം കേരള സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കി. തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു ഒഴിവ് മാത്രമാണുള്ളത്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 20.10.2023 വരെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

  • തസ്തികയുടെ പേര്: ഹരിതഗൃഹത്തിനുള്ള ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്
  • ഒഴിവുകൾ: 01
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം:

പ്രായപരിധി: അപേക്ഷകർ 01.10.2023 പ്രകാരം 25 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.

യോഗ്യത: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ M.Sc പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ബയോകെമിസ്ട്രി.

ശമ്പളം: തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 15000/- രൂപ ശമ്പളം നൽകും

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ: അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കൂ.

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക്:

Notification Link

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here