കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളം || ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുക!!!

0
23
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ഉയർന്ന ശമ്പളം || ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുക!!!
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 - ഉയർന്ന ശമ്പളം || ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുക!!!

കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളം || ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുക!!! കേരള സർവ്വകലാശാല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ജോലിക്കായി അവർ മികച്ച ശമ്പള പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ: 2

പ്രായപരിധി:

അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം 01-01-2023 പ്രകാരം 40 വയസ്സിൽ കൂടരുത്

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:

MA ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്‌സിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്ക് NET/ Ph. D

ഈ തസ്തികയുടെ ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 40,000/- രൂപ വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

കമ്പനി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

അപേക്ഷകർ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 04-11-2023

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION LINK

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here