കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടും; വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പുതിയ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ കൂടി!!

0
18
കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടും; വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പുതിയ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ കൂടി!!
കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടും; വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പുതിയ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ കൂടി!!

കുടിവെള്ള വിതരണം മെച്ചപ്പെടും; വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പുതിയ മൂന്ന് ഡിവിഷൻ കൂടി!!

സംസ്ഥാനത്ത് കുടിവെള്ള വിതരണ സേവനങ്ങള്കൂടുതല്മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള വാട്ടര്അതോറിറ്റിയുടെ കീഴില്ഇനി മൂന്നു പുതിയ ഡിവിഷനുകള്കൂടി നിലവില്വന്നു. ആലപ്പുഴ സര്ക്കിളിനു കീഴില്പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ഡിവിഷന്കായംകുളം, കണ്ണൂര്സര്ക്കിളിനു കീഴില്പ്രോജക്ട് ഡിവിഷന്കാഞ്ഞങ്ങാട്, കോട്ടയം സര്ക്കിളിനു കീഴില്പ്രോജക്ട് ഡിവിഷന്മീനച്ചല്മലങ്കര എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി നിലവില്വന്നത്.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ജിനീയര്മേലധികാരിയായ മൂന്ന്ഡിവിഷനുകളില്ജീവനക്കാരെ പുനര്വിന്യാസം വഴിയാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കായംകുളം പിഎച്ച് ഡിവിഷന്റെ പരിധിയില്പിഎച്ച് സബ്ഡിവിഷന്എടത്വ, വാട്ടര്സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് സബ്ഡിവിഷന്ഹരിപ്പാട്, വാട്ടര്സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് സബ്ഡിവിഷന്ഹരിപ്പാട്, വാട്ടര്സപ്ലൈ പ്രോജക്ട് സബ്ഡിവിഷന്മാവേലിക്കര എന്നീ ഓഫീസുകളെ ഉള്പ്പെടുത്തി വിന്യസിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here