നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ അസാധുവാകും; ഉടൻ ബാങ്കുമായി ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യുക !!

0
28
നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ അസാധുവാകും; ഉടൻ ബാങ്കുമായി ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യുക !!
നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ അസാധുവാകും; ഉടൻ ബാങ്കുമായി ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യുക !!

നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ അസാധുവാകും; ഉടൻ ബാങ്കുമായി ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യുക !!

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (BOI) തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു നിർണായക അറിയിപ്പ് നൽകി, ഒക്ടോബർ 31-നകം അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. ബാങ്ക് ഔദ്യോഗിക മുഖേനയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, ബാങ്കിംഗ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സേവനങ്ങൾക്കായി മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നിർബന്ധിത സ്വഭാവം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സേവനങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 2023 ഒക്ടോബർ അവസാനത്തിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here