2.57 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ ബാൻ ചെയ്തു: വഹട്സപ്പ്!!!

0
26
2.57 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ ബാൻ ചെയ്തു: വഹട്സപ്പ്!!!
2.57 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ ബാൻ ചെയ്തു: വഹട്സപ്പ്!!!

2.57 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ ബാൻ ചെയ്തു: വഹട്സപ്പ്!!!

മെറ്റാ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ ഐടി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, സെപ്റ്റംബറിൽ 7.11 ദശലക്ഷം അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിച്ചതായി അവരുടെ പ്രതിമാസ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൽ 2.57 ദശലക്ഷം അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോക്തൃ റിപ്പോർട്ടുകളില്ലാതെ മുൻകൈയെടുത്ത് നിരോധിച്ചു. '+91' രാജ്യ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. സെപ്തംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് 10,442 ഉപയോക്തൃ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതായും പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ നിരോധിക്കുകയോ മുമ്പ് നിരോധിച്ചവ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളോടെ 85 എണ്ണത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. 'ഉപയോക്തൃ-സുരക്ഷാ റിപ്പോർട്ടിൽ' പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, തനിപ്പകർപ്പായി കണക്കാക്കുന്നതോ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളോ WhatsApp-ന്റെ സേവന നിബന്ധനകളോ ലംഘിക്കാത്തതോ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പരാതികളോടും WhatsApp പ്രതികരിക്കുന്നു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here