കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത : ഈ ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു – ജാഗ്രത !!

0
11
കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത : ഈ ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു - ജാഗ്രത !!
കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത : ഈ ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു - ജാഗ്രത !!

കേരളത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത : ഈ ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു – ജാഗ്രത !!

ചെറുതന പഞ്ചായത്തിൽ പക്ഷിപ്പനി പടർന്നുപിടിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചത് വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. താണക്കണ്ടത്ത് ദേവരാജൻ, ചിറയിൽ രഘുനാഥൻ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള താറാവുകൾക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രഘുനാഥൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 2 മാസം പ്രായമുള്ള 2000 താറാവുകളും ദേവരാജൻ്റെ 3 മാസം പ്രായമുള്ള 15,000 താറാവുകളും ഉള്ളതിനാൽ, പകർച്ചവ്യാധി തടയുന്നതിനും പ്രദേശത്തെ കോഴി ജനസംഖ്യയിൽ കൂടുതൽ പകരുന്നത് തടയുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here