വലിയ വാർത്ത: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 7000 രൂപ ദീപാവലി ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു!!

0
24
വലിയ വാർത്ത: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 7000 രൂപ ദീപാവലി ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു!!
വലിയ വാർത്ത: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 7000 രൂപ ദീപാവലി ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു!!

വലിയ വാർത്ത: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 7000 രൂപ ദീപാവലി ബോണസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു!!

ദീപാവലി അടുത്തതോടെ ബോണസ് പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ. ഇപ്പോൾ, അർദ്ധസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ‘സി’ കാറ്റഗറി, നോൺ-ഗസറ്റ് റാങ്ക് ‘ബി’ വിഭാഗത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ദീപാവലി ബോണസ് അനുവദിച്ചതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബോണസ് തുക പരമാവധി 7000 രൂപ വരെ ഉയർന്നേക്കാം, കൂടാതെ ജീവനക്കാർക്കിടയിലുള്ള ബോണസ് വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർത്ത പല സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഒരു ഉത്സവ സന്തോഷമാണ്.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here