ആധാർ വഴി ഇ-പാൻ കാർഡ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക !!!

0
46
ആധാർ വഴി ഇ-പാൻ കാർഡ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക !!!
ആധാർ വഴി ഇ-പാൻ കാർഡ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക !!!

ആധാർ വഴി ഇ-പാൻ കാർഡ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക !!! എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും, നികുതിദായകരെ അദ്വിതീയമായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി എല്ലാ നികുതിദായകർക്കും ഇന്ത്യൻ ആദായനികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന 10 അക്ക ആൽഫാന്യൂമെറിക് കോഡാണ് പാൻ കാർഡ്, പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ.

തൽക്ഷണ ഇ-പാൻ സൗകര്യം എന്നത് തത്സമയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാൻ അനുവദിക്കുകയും പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇ-പാൻ PDF ഫോർമാറ്റിൽ അപേക്ഷകർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു, അത് ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകും.

ഒരു ഇ-പാൻ കാർഡ് എങ്ങനെ ലഭിക്കും:

  • ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടൽ ഹോംപേജിനായി തിരയുക, തൽക്ഷണ ഇ-പാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • തുടർന്ന് ഇ-പാൻ പേജിൽ, പുതിയ ഇ-പാൻ നേടുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക. അപേക്ഷാ പേജിൽ, 12 അക്ക ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ നൽകുക.
  • അതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ കരാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ചെക്ക്ബോക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക, തുടർന്ന് ‘തുടരുക’ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
  • തുടർന്ന് OTP മൂല്യനിർണ്ണയ പേജിൽ, ഞാൻ സമ്മത നിബന്ധനകൾ വായിച്ചു, തുടർന്ന് തുടരാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ‘Continue’ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • OTP മൂല്യനിർണ്ണയ പേജിൽ, ആധാർ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച 6 അക്ക OTP നൽകുക.
  • യുഐഡിഎഐ ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ വിശദാംശങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് ചെക്ക്ബോക്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വീണ്ടും ‘Continue’ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • വാലിഡേറ്റ് ആധാർ വിശദാംശങ്ങൾ പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ‘I Accept’  ചെക്ക്ബോക്സ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ‘Continue’ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ഒരു അക്നോളജ്‌മെന്റ് നമ്പറിനൊപ്പം ഒരു വിജയ സന്ദേശം സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
  • അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും: ഇ-പാൻ കാണുക, ഇ-പാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here