വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: ഈ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

0
13
വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: ഈ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!
വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: ഈ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: ഈ ജില്ലയിൽ സർക്കാർ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏകാദശി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ ഔദ്യോഗിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ അവധി ചാവക്കാട് താലൂക്കിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ബാധകമാണ്. നവംബർ 23-ന് നടക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ സുവർണാവസരത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാത്രമായിരിക്കും അവധിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കി. എന്നിരുന്നാലും, കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, മുമ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പൊതു പരീക്ഷകൾക്കും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കും അവധി ബാധകമല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here