കേരള ഹൈക്കോടതി ഫലം 2023 പുറത്ത് – കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷയുടെ pdf ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!!

0
108
കേരള ഹൈക്കോടതി ഫലം 2023 പുറത്ത് - കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷയുടെ pdf ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!!
കേരള ഹൈക്കോടതി ഫലം 2023 പുറത്ത് - കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷയുടെ pdf ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!!

കേരള ഹൈക്കോടതി ഫലം 2023 പുറത്ത് – കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷയുടെ pdf ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!! കേരള ഹൈക്കോടതി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷ, 2023 ഫലം ജൂലൈ 26, 2023 ന് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള ഹൈക്കോടതി ഫലം ഓൺലൈനായി പുറത്തുവിട്ടു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷ 2023 ലിസ്റ്റിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പേര് ഉറപ്പാക്കാൻ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം

കേരള ഹൈക്കോടതി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷ, 2023 വിശദവിവരങ്ങൾ:

സംഘടന/ബോർഡ് കേരള ഹൈക്കോടതി
പരീക്ഷയുടെ പേര് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷ, 2023
അക്കാദമിക് വർഷം 2022-23
റിസൾട്ട് റിലീസ് തീയതി ജൂലൈ 26, 2023
ഫലത്തിന്റെ രീതി ഓൺലൈൻ

                                                                                                                                   DOWNLOAD RESULT

OFFICIAL WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here