കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.09.2023 പുറത്ത് || നിർമ്മൽ NR 345 വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ…

0
14
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.09.2023 പുറത്ത് || നിർമ്മൽ NR 345 വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ…
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.09.2023 പുറത്ത് || നിർമ്മൽ NR 345 വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ…

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.09.2023 പുറത്ത് || നിർമ്മൽ NR 345 വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ…

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നിർമ്മൽ NR 345 ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.08.2023 പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ. ഈ നിർമ്മൽ NR 345 ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അടുത്തുള്ള ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയവർ, ലോട്ടറി ഫലം ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിജയികൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം 70,00,000 രൂപ ആണ്. കേരള ലോട്ടറികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:55 മുതൽ തത്സമയം ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഔദ്യോഗിക നിർമ്മൽ NR 345 ഫലങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ് 4:30 ക്കു ശേഷം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. 08.08.2023-ലെ തത്സമയ കേരള ലോട്ടറി ഫലം താഴെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

തത്സമയം കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം – നിർമ്മൽ NR 345 വിജയികളുടെ പട്ടിക:

1st Prize-Rs.7,000,000/- (70 Lakh)

NN 902067 (PALAKKAD)

Agent Name: S S VISHNU

Agency No.: P 1671

 Consolation Prize – ₹8,000/-

NO 902067  NP 902067

NR 902067  NS 902067

NT 902067  NU 902067

NV 902067  NW 902067

NX 902067  NY 902067  NZ 902067

2nd Prize – 1,000,000/- (10 Lakhs)

NY 119512 (PATTAMBI)

Agent Name: P MURALI

Agency No.: P 1910

3rd Prize – 100,000/- [1 Lakh]  

NN 202741

NO 739482

NP 101223

NR 994907

NS 708851

NT 536101

NU 738473

NV 322891

NW 908773

NX 503979

NY 172257

NZ 967941

4th Prize Rs.5,000/- 

0697  0825  0917  2012  2420  3055  3406  4763  4889  6101  6286  6334  6926  8235  8358  9224  9352  9359

5th Prize – Rs.1,000/- 

0506  1192  1219  1298  1335  1690  1767  1926  3035  3399  3798  3845  4055  4153  4174  4344  4509  4847  5224  5358  5754  6627  6710  6726  6989  7241  7579  7718  7735  8439  8533  8555  8559  9614  9891  9960

6th Prize – ₹500/- 

0294  0311  0355  0431  0645  0741  0851  1016  1038  1163  1195  1281  1372  1589  1764  1800  1894  1978  2025  2119  2287  2341  2516  2602  2625  2692  2986  3203  3308  3361  3458  3821  3862  4108  4142  4212  4219  4234  4356  4619  4691  4928  4993  5423  5464  6105  6245  6265  6381  6514  6723  6734  6927  7070  7107  7125  7163  7213  7229  7378  7557  7589  7723  7932  7973  8054  8143  8494  8595  8751  8842  8861  8874  8997  9384  9435  9504  9654  9778

7th Prize – Rs.100/-

0026  0123  0193  0283  0351  0440  0479  0642  0703  0821  0850  0909  1004  1018  1045  1094  1108  1198  1448  1473  1475  1492  1575  1890  1927  1960  1962  1994  2133  2188  2275  2406  2453  2478  2508  2551  2658  2815  2858  2927  3066  3259  3263  3452  3491  3605  3819  3942  3949  4090  4126  4156  4161  4264  4310  4354  4355  4359  4401  4485  4531  4610  4631  4834  4929  5000  5302  5382  5484  5537  5609  5834  5865  5893  6189  6310  6370  6415  6464  6543  6608  6640  6733  6766  6789  6806  6814  6941  6999  7075  7134  7144  7148  7226  7309  7323  7493  7513  7555  7624  7873  8186  8312  8393  8403  8487  8637  8693  8758  8789  8847  9056  9077  9161  9238  9278  9284  9425  9431  9466  9539  9662

*****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here