കേരള SET 2023 ജൂലൈ റിസൾട്ട് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി- നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഇവിടെ!!!

0
126
കേരള SET 2023 ജൂലൈ റിസൾട്ട് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി- നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഇവിടെ!!!
കേരള SET 2023 ജൂലൈ റിസൾട്ട് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി- നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഇവിടെ!!!

കേരള SET 2023 ജൂലൈ റിസൾട്ട് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി- നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഇവിടെ!!! കേരള സെറ്റ് ജൂലൈ റിസൾട്ട് 2023 തിരുവനന്തപുരത്തെ എൽബിഎസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് & ടെക്നോളജി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. 2023 ജൂലൈയിലെ കേരള സെറ്റ് റിസൾട്ട് പരീക്ഷയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കേരള സെറ്റ് 2023 പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ റോൾ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

കേരള SET ജൂലൈറിസൾട്ട് 2023:

ബോർഡിന്റെപേര് LBS Centre for Science & Technology, Thiruvananthapuram
പരീക്ഷയുടെപേര് കേരളസംസ്ഥാനയോഗ്യതാപരീക്ഷ – ജൂലൈ – 2023
പരീക്ഷാതീയതി 23-07-2023
കേരള SET റിസൾട്ട്തീയതി ഉടൻപുറത്തിറങ്ങും

 കേരള SET റിസൾട്ട് 2023 എങ്ങനെപരിശോധിക്കാം?

  • LBS സെന്ററിന്റെഔദ്യോഗികവെബ്സൈറ്റ്സന്ദർശിക്കുക – lbsedp.lbscentre.in
  • വെബ്‌സൈറ്റിന്റെഹോംപേജിൽകേരളസെറ്റ്ഫലത്തിനായിലഭ്യമായലിങ്കിൽക്ലിക്ക്ചെയ്യുക
  • കേരള SET റോൾനമ്പർനൽകുക
  • ‘Submit’ ബട്ടണിൽക്ലിക്ക്ചെയ്യുക
  • കേരളസെറ്റ്ഫലംകാണുക, ഡൗൺലോഡ്ചെയ്യുക
  • കേരളസെറ്റ്ഫലത്തിന്റെയുംസ്കോർകാർഡിന്റെയുംവ്യക്തമായപ്രിന്റ്എടുക്കുക

 

DOWNLOAD RESULT JULY 2023

OFFICIAL WEBSITE

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here