കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത് – ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!

0
10
കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത് - ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!
കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത് - ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!

കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത് – ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!! കേരള പിഎസ്സി ക്ലർക്ക് 2023 ഷോർട്ലിസ്ട് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കേരള പിഎസ്സി) പരീക്ഷയ്ക്കായി പുറത്തിറക്കി. കേരള പിഎസ്സി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷാ തീയതി 06-05-2023ന് നടത്തി. കേരള പിഎസ്സി ക്ലർക്ക് ഷോർട്ലിസ്ട് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

KPSC പരീക്ഷഷോർട്ലിസ്ട് 2023:
ബോർഡിന്റെപേര് Kerala Public Service Commission
പരീക്ഷയുടെപേര് ക്ലർക്ക് OMR പരീക്ഷ
പരീക്ഷാതീയതി 06-05-2023
ലോവർഡിവിഷൻക്ലർക്ക് 2023 ഷോർട്ലിസ്ട് 16-11-2023
സ്റ്റാറ്റസ്     റിലീസ്
കേരള PSC പരീക്ഷ 2023 ഷോർട്ലിസ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?
  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് @keralapsc.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
  • കേരള PSC ക്ലർക്ക് ഷോർട്ലിസ്ട് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് നോക്കുക.
  • ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം, ഷോർട്ലിസ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐഡി, പാസ്‌വേഡ്, ആക്‌സസ് കോഡ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • കേരള PSC ക്ലർക്ക് ഷോർട്ലിസ്ട് 2023 നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.

DOWNLOAD SHORTLIST

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here