പിപിഎഫ് vs  ബാങ്ക് എഫ്ഡി vs പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപം: സേവിങ്സ്  നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നല്ല  വരുമാനമാർഗം ഏത് ?

0
31
പിപിഎഫ് vs  ബാങ്ക് എഫ്ഡി vs പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപം: സേവിങ്സ്  നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നല്ല  വരുമാനമാർഗം ഏത് ?
പിപിഎഫ് vs  ബാങ്ക് എഫ്ഡി vs പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപം: സേവിങ്സ്  നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നല്ല  വരുമാനമാർഗം ഏത് ?

പിപിഎഫ് vs  ബാങ്ക് എഫ്ഡി vs പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപം: സേവിങ്സ്  നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നല്ല  വരുമാനമാർഗം ഏത് ?

ഇന്ത്യയിൽ റെക്കോർഡ്-ഉയർന്ന പലിശനിരക്കുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്ഥിരവരുമാന നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ ലാഭിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിക്ഷേപ ഉപകരണങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ, പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്), നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപങ്ങൾ, സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് സേവിംഗ്‌സ് സ്‌കീമിന്റെ 8.2% വാർഷിക പലിശ, 7.75% വരെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് FDകൾ, 7.5% വരെ നൽകുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, PPF-ന് 7.1% പലിശ എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായ പലിശ നിരക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, എസ്‌ബിഐ, പിഎൻബി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ബാങ്കുകളും 7.50% മുതൽ 7.75% വരെ മത്സരാധിഷ്ഠിത എഫ്‌ഡി പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കാലാവധിയും നിക്ഷേപകന്റെ പ്രായവും.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here