സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി : കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു!!!

0
33
സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി : കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു!!!
സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി : കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു!!!

സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധി : കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു!!!

ചില ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ തുടരുന്നതിനാൽ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മൂന്ന് സ്‌കൂളുകൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ ജെറോമിക് ജോർജ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗവൺമെന്റ് യുപിഎസ്, കൊച്ചിറവിള, ഗവൺമെന്റ് എൽപിഎസ്, വെട്ടുകാട്, ഗവൺമെന്റ് എംഎൻ എൽപിഎസ് വെള്ളായണി എന്നിവയാണ് സ്കൂളുകൾ.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here