നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടേ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ മികച്ച സ്കീം നിക്ഷേപിക്കാം!!!

0
43
നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടേ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ മികച്ച സ്കീം നിക്ഷേപിക്കാം!!!
നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടേ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ മികച്ച സ്കീം നിക്ഷേപിക്കാം!!!

നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടേ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ മികച്ച സ്കീം നിക്ഷേപിക്കാം!!! പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് കാലാനുസൃതമായി നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഉറപ്പുനൽകുന്നു, ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേണുകളോടെയാണ് വരുന്നത്, അവ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്കിൽ നിന്ന് മുക്തവുമാണ്. സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് കിസാൻ വികാസ് പത്ര (കെവിപി). ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ കിസാൻ വികാസ് പത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലെ നിക്ഷേപത്തിന് സംയുക്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശ ലഭിക്കും.

കെവിപി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം:
 1. കിസാൻ വികാസ് പത്ര പലിശ നിരക്ക് (റിട്ടേൺ നിരക്ക്)
 • നിക്ഷേപിച്ച തുക 112 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയാകും.
 • പലിശ നിരക്ക് 7.7%.
 1. കിസാൻ വികാസ് പത്ര നിക്ഷേപ പരിധി
 • 1,000, 5000, 10,000, 50,000 രൂപ മൂല്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം 1000 രൂപയും പരമാവധി പരിധിയില്ല.
 • 1000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കുക, പരമാവധി പരിധിയില്ല.
 1. കിസാൻ വികാസ് പത്ര നികുതി ഇളവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
 • ഒരു മുതിർന്നയാൾക്ക് തനിക്കോ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുതിർന്നവർക്കോ വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാം.
 • ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കെവിപി വാങ്ങാം.
 • നോമിനേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
 • സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കും ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കും മാറ്റാം.
 • ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 2 & 1/2 വർഷത്തിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻക്യാഷ് ചെയ്യാം.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here