11-ാം DHSE കേരള തുല്യതാ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023- അവസാന തീയതി ഉടൻ! ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കു!!!

0
43
11-ാം DHSE കേരള തുല്യതാ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023- അവസാന തീയതി ഉടൻ! ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കു!!!
11-ാം DHSE കേരള തുല്യതാ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023- അവസാന തീയതി ഉടൻ! ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കു!!!

11-ാം DHSE കേരള തുല്യതാ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023- അവസാന തീയതി ഉടൻ! ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കു!!! കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 2023 നവംബറിലെ കേരള പ്ലസ് വൺ തുല്യതാ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ പുറത്തിറക്കി. പരീക്ഷ 17/11/2023 മുതൽ 19/11/2023 വരെ നടക്കും. അപേക്ഷകർക്ക് 10/10/2023 ന് മുമ്പ് പിഴ കൂടാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

DHSE കേരള പരീക്ഷ 2023:

ബോർഡിന്റെ പേര് കേരള ബോർഡ്
പരീക്ഷയുടെ പേര് ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ/സപ്ലിമെന്ററി തുല്യതാ പരീക്ഷ നവംബർ, 2023
പരീക്ഷാ തീയതി 17/11/2023 മുതൽ 19/11/2023 വരെ
പരീക്ഷ ഫീസ് Rs.800/-
പിഴകൂടാതെ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 7/10/2023
Notification Link CLICK HERE
Official Website link CLICK HERE

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here