കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023- ഉയർന്ന ശമ്പളം|| വിശദംശങ്ങൾ നേടൂ!!!

0
28
കേരള PSC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- ഉയർന്ന ശമ്പളം|| വിശദംശങ്ങൾ നേടൂ!!!
കേരള PSC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- ഉയർന്ന ശമ്പളം|| വിശദംശങ്ങൾ നേടൂ!!!
കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023- ഉയർന്ന ശമ്പളം|| വിശദംശങ്ങൾ നേടൂ!!!

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ/ വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവർ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പള പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 29-11-2023 ആണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം.

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്:

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ/ വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:

പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ/ വനിതാ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ: പ്രതീക്ഷിത ഒക്ടഴെിവുകേള

പ്രായപരിധി:

അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം 20-28 നും ഇടയിലായിരിക്കണം. 02.01.1995നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:

പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.

ഈ തസ്തികയുടെ ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 31100-66800/- വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി ആവിശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച്.

ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രേങിസ്ട്രറേൻ വഴിയേ അപേക്ഷിക്കാവൂ.

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി: 29-11-2023

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION LINK

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here