അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ: പാൻ കാർഡ് ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കും, എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കൂ!!

0
28
അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ: പാൻ കാർഡ് ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കും, എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കൂ!!
അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ: പാൻ കാർഡ് ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കും, എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കൂ!!

അൺലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ: പാൻ കാർഡ് ഇപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കും, എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കൂ!!

വിവിധ സർക്കാർ, സർക്കാരിതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു നിർണായക രേഖയായി വർത്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പാൻ കാർഡ് ഗണ്യമായ പ്രാധാന്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പോലും പാൻ കാർഡുകൾ ഇപ്പോൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗുകൾക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് മിനിമം വരുമാന പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, 15,000 രൂപ മിതമായ പ്രതിമാസ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് അവരുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ നോമിനികളായി നിയമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ സ്വന്തമായി വരുമാനം നേടുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാൻ കാർഡുകൾ ആവശ്യമാണ്.

പാൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പോയിന്റുകൾ ഇതാ:

  • NSDL (നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡ്) ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  • നൽകിയിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിന്തുടർന്ന് ഫോം 49A പൂരിപ്പിക്കുക.
  • കുട്ടിയുടെ പ്രായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാതാപിതാക്കളുടെ ഒപ്പുകൾ, അവരുടെ ഫോട്ടോകൾ എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  • പാൻ കാർഡ് പ്രോസസ്സിംഗിനായി 107 രൂപ ഫീസ് അടയ്‌ക്കുക.
  • ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രസീത് നമ്പർ സ്വീകരിക്കുക.
  • രസീത് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പാൻ കാർഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക.
  • അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക.
  • പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവിലാസത്തിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here