കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ഹവിൽദാർ പരീക്ഷ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത് – ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!

0
33
കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ഹവിൽദാർ പരീക്ഷ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത് - ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!
കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ഹവിൽദാർ പരീക്ഷ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത് - ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!

കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ഹവിൽദാർ പരീക്ഷ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത് – ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!! കേരള പിഎസ്സി ഹവിൽദാർ(ആമ്ഡ്ഡ് പോലീസ് ബെറ്റാലിയൻ) 2023 ഷോർട്ലിസ്ട് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കേരള പിഎസ്സി) വെബ്സൈറ്റിൽ പുറത്തിറക്കി. കേരള പിഎസ്സി ഹവിൽദാർ(ആമ്ഡ്ഡ് പോലീസ് ബെറ്റാലിയൻ) പരീക്ഷാ തീയതി 03-05-2023-ന് ന്നടത്തി. കേരള പിഎസ്സി ഹവിൽദാർ(ആർഎംഎഡ് പോലീസ് ബെറ്റാലിയൻ) ഷോർട്ലിസ്ട് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ബോർഡിന്റെപേര് Kerala Public Service Commission
പരീക്ഷയുടെപേര് ഹവിൽദാർ(ആമ്ഡ്ഡ്പോലീസ്ബെറ്റാലിയൻ) 2023 OMR പരീക്ഷ
പരീക്ഷാതീയതി 03-05-2023
ഹവിൽദാർ(ആമ്ഡ്ഡ്പോലീസ്ബെറ്റാലിയൻ) പരീക്ഷഷോർട്ലിസ്ട് 16-10-2023
സ്റ്റാറ്റസ് റീലീസ്‌ഡ്‌

കേരള PSC പരീക്ഷ 2023 ഷോർട്ലിസ്ട്ഡൗൺലോഡ്ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

  • ഔദ്യോഗികവെബ്സൈറ്റ്@keralapsc.gov.inസന്ദർശിക്കുക.
  • കേരള PSC ഹവിൽദാർ(ആമ്ഡ്ഡ്പോലീസ്ബെറ്റാലിയൻ) 2023 ഷോർട്ലിസ്ട്ഡൗൺലോഡ്ചെയ്യുന്നതിനുള്ളലിങ്ക്നോക്കുക.
  • ക്ലിക്ക്ചെയ്തശേഷം, ഷോർട്ലിസ്ട്ഡൗൺലോഡ്ചെയ്യാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക്ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെയൂസർ ഐഡി, പാസ്‌വേഡ്, ആക്‌സസ്കോഡ്എന്നിവനൽകേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന്ലോഗിൻ ചെയ്യുകക്ലിക്ക്ചെയ്യുക.
  • കേരള PSC ഹവിൽദാർ(ആമ്ഡ്ഡ്പോലീസ്ബെറ്റാലിയൻ) 2023 ഷോർട്ലിസ്ട്നിങ്ങളുടെസ്ക്രീനിൽ

Download Kerala PSC Havildar Exam Shortlist Here

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here