സർക്കാരിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം: ലേണേഴ്‌സ് ഇല്ലാതെ ഇനി ലൈസൻസ് കിട്ടും!!!

0
21
സർക്കാരിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം: ലേണേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇനി ലൈസൻസ് കിട്ടും!!!
സർക്കാരിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം: ലേണേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇനി ലൈസൻസ് കിട്ടും!!!
സർക്കാരിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം: ലേണേഴ്‌സ് ഇല്ലാതെ ഇനി ലൈസൻസ് കിട്ടും!!!

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ റോഡ് സുരക്ഷാ പുസ്തകം ഹയർ സെക്കൻഡറി പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ ഉൾപ്പെടുത്തലിനൊപ്പം റോഡ് സുരക്ഷാ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വിജയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി ലേണേഴ്‌സ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനായി പ്രത്യേകം ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടിവരില്ല. അവർക്ക് നേരിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ റോഡ് സുരക്ഷാ ഘടകം സംയോജിപ്പിച്ച് സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള നടപടിയിലാണ് ഹയർസെക്കൻഡറി കരിക്കുലം പരിഷ്കരണ സമിതി ഇപ്പോൾ. റോഡ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരുടെയും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സമിതി തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം ഹയർ സെക്കൻഡറി സിലബസിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് കീഴിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. പഠിതാക്കളുടെ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലും പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്‌കരണത്തിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയുമായി ഈ സംരംഭം യോജിക്കുന്നു. പുതുതായി സ്ഥാപിതമായ അംഗീകൃത ഡ്രൈവർ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിലവിലുള്ള ലേണേഴ്‌സ് പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ പരിഷ്‌കരണങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here