കേരള പ്ലസ് ടു സേ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023(പുതിയത്), DHSE കേരള ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷാ ഫോം പരിശോധിക്കുക!!!

0
42
കേരള പ്ലസ് ടു സേ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023(പുതിയത്), DHSE കേരള ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷാ ഫോം പരിശോധിക്കുക!!!
കേരള പ്ലസ് ടു സേ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023(പുതിയത്), DHSE കേരള ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷാ ഫോം പരിശോധിക്കുക!!!

കേരള പ്ലസ് ടു സേ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ 2023(പുതിയത്), DHSE കേരള ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷാ ഫോം പരിശോധിക്കുക : DHSE Kerala +2 ഫലം 2023 മെയ് 25-ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സാധാരണ കേരള പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി DHSE കേരളം എല്ലാ വർഷവും കേരള പ്ലസ് ടു SAY പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ച് കേരള പ്ലസ് ടു സേ പരീക്ഷ 2023-ലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കേരള പ്ലസ് ടു സേ ഫലങ്ങൾ 2023 ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും (താൽക്കാലികം).

DHSE കേരള ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്/SAY പരീക്ഷ 2023-ന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ബോർഡിന്റെ പേര് Directorate of Higher Secondary Education Kerala
പരീക്ഷയുടെ പേര് കേരള പ്ലസ് ടു സേ പരീക്ഷകൾ 2023
പരീക്ഷാ ഫീസ് സേ പരീക്ഷയുടെ ഫീസ്- ഒരു വിഷയത്തിന് 150 രൂപ
ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഫീസ്- രൂപ. ഒരു വിഷയത്തിന് 500/-
പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുടെ ഫീസ്- രൂപ. ഓരോ വിഷയത്തിനും 25/-
സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള ഫീസ്- രൂപ. 40/-
പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 2023 ജൂലൈ അവസാന വാരം
ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി 31-05-2023

 

DHSE KERALA SAY/IMPROVEMENT EXAMINATION – 2023

OFFICIAL WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here