കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത്- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!

0
30
കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത്- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!
കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത്- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!

കേരള പിഎസ്‌സി 2023 ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ഷോർട്ലിസ്റ് പുറത്ത്- ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നേടൂ!!

കേരള പിഎസ്സി ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് 2023 ഷോർട്ലിസ്ട് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കേരള പിഎസ്സി) പരീക്ഷയ്ക്കായി പുറത്തിറക്കി. കേരള പിഎസ്സി ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷാ തീയതി 18.05.2023-ന്നടത്തി. കേരള പിഎസ്സി ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ഷോർട്ലിസ്ട് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

KPSC പരീക്ഷ ഷോർട്ലിസ്ട് 2023:

ബോർഡിന്റെപേര് Kerala Public Service Commission
പരീക്ഷയുടെ പേര് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് OMR പരീക്ഷ
പരീക്ഷാ തീയതി 18-05-2023
ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് 2023 ഷോർട്ലിസ്ട് 06-10-2023
സ്റ്റാറ്റസ് റിലീസ്

കേരള PSC പരീക്ഷ 2023 ഷോർട്ലിസ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് @keralapsc.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
  • കേരള PSC ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ഷോർട്ലിസ്ട് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് നോക്കുക.
  • ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം, ഷോർട്ലിസ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐഡി, പാസ്‌വേഡ്, ആക്‌സസ് കോഡ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • കേരള PSC ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ഷോർട്ലിസ്ട് 2023  നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.

DOWNLOAD SHORTLIST

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here