കേരള പിഎസ്‌സി ക്ലർക്ക് –ടൈപ്പിസ്റ്റ്- 2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു!!

0
39
കേരള പിഎസ്‌സി ക്ലർക്ക് –ടൈപ്പിസ്റ്റ്- 2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു!!
കേരള പിഎസ്‌സി ക്ലർക്ക് –ടൈപ്പിസ്റ്റ്- 2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു!!

കേരള പിഎസ്‌സി ക്ലർക്ക് –ടൈപ്പിസ്റ്റ്- 2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു!!! കേരള പിഎസ്‌സി ക്ലർക്ക് -ടൈപ്പിസ്റ്റ് (പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഗോത്രം മാത്രം) റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (KPSC) കേരള പിഎസ്‌സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 19.01.2023 നു നടന്ന പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കേരള പിഎസ്‌സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുക.

KPSC 2023: ക്ലർക്ക്–ടൈപ്പിസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

ബോർഡിന്റെ പേര് Kerala Public Service Commission
പരീക്ഷയുടെ പേര് ക്ലർക്ക് -ടൈപ്പിസ്റ്റ്
പരീക്ഷയുടെ തീയതി 19.01.2023
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തീയതി 06.10.2023
സ്റ്റാറ്റസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കേരള PSC പരീക്ഷ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് @keralapsc.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
  • കേരള പിഎസ്‌സി ക്ലർക്ക് –ടൈപ്പിസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് നോക്കുക.
  • ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം, ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐഡി, പാസ്‌വേഡ്, ആക്‌സസ് കോഡ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • കേരള PSC ക്ലർക്ക് –ടൈപ്പിസ്റ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.

RANK LIST

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here