നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണോ? ഇതാ പുതിയ നിയമങ്ങൾ!!!

0
33
നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ കുറവാണോ ? കൂടാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം?-വഴികൾ ഇതാ !!
നിങ്ങളുടെ CIBIL സ്കോർ കുറവാണോ ? കൂടാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം?-വഴികൾ ഇതാ !!

നിങ്ങൾ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണോ? ഇതാ പുതിയ നിയമങ്ങൾ!!!

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുമായും ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 2023 ഒക്‌ടോബർ 1 മുതൽ, കാർഡുകളിലെ ഈ പുതിയ നിയന്ത്രണം, നിങ്ങൾ ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കായി ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് കാർഡ് ഇഷ്യൂവർ ആയിരിക്കും, നിലവിലെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ രണ്ട് പുതിയ പ്രധാന നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും:

  • കാർഡ് വിതരണക്കാർ ഒന്നിലധികം കാർഡ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ കാർഡുകൾ നൽകണം.
  • യോഗ്യരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കാർഡ് ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ പിന്നീടുള്ള തീയതിയിലോ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here